Pomoc w dochodzeniu odszkodowania

Pomagamy poszkodowanym już od 12 lat!

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowania, zadośćuczynienia i inne świadczenia za doznane przez nich obrażenia ciała lub za śmierć osoby bliskiej.

Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC sprawcy zdarzenia. W przypadku jej braku skutecznie dochodzimy roszczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oferujemy darmową analizę każdej sprawy.

Informacje kontaktowe:
Mateusz Winny

Dopłata do kosztorysu

Europejskie Centrum Odszkodwań to odpowiedź na politykę towarzystw ubezpieczeniowych względem osób poszkodowanych. Stanowimy zespół ludzi z doświadczeniem, profesjonalistów, mecenasów, którzy uzyskają dla Ciebie najwyższe odszkodowanie. Każdy starający się o odszkodowanie od sprawcy musi wiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe często wykorzystują niewiedzę osób poszkodowanych nie infor­mując ich o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach. W wielu przypadkach firmy ubezpieczeniowe zaniżają wypła­cane odszko­do­wa­nie a także zawie­rają z poszko­do­wa­nymi ugody na nie­ko­rzyst­nych dla nich warun­kach, co zamykaja drogę do dal­szego docho­dze­nia odszkodowań. Jeśli chcecie Państwo unik­nąć tych wszyst­kich „puła­pek” czy­hających w procesie odszkodowawczym, proponujemy zwrócić się o pomoc w uzyskaniu odszkodowania do naszej firmy (EuCO). Będzie to gwarancją uzyskania odszkodowania, które będzie adekwatne do rozmiaru krzywdy. Nie pobieramy od poszko­do­wa­nych żadnych opłat przed i w trak­cie pro­wa­dze­nia sprawy. Po zakoń­cze­niu sprawy pobie­ramy prowizję, której wysokość usta­lamy indy­wi­du­al­nie z każ­dym Klien­tem przed pod­pi­sa­niem umowy. Średni czas trwa­nia sprawy wynosi 3 mie­siące od dnia podpisania umowy. W szczególnych przypadkach udzielamy klientom zaliczek na poczet przyszłej wypłaty odszkodowania. Nie musisz fatygować się do naszego biura - nasz agent dojedzie do Ciebie i załatwi wszystko na miejscu.

 • Jeżeli szkoda:
  - była rozliczana kosztorysowo,
  - nie była szkodą całkowitą,
  - była likwidowana z OC sprawcy,
  - nie wydarzyła się wcześniej niż trzy lata temu

 • Pozwól pomóc nam odzyskać dla Ciebie to co Ci sie należy. Pomogliśmy juz setkom naszych klientów, nie boimy się zaniżonych kosztorysów, odmów wypłaty, sądów i nieuczciwych rzeczoznawców czy likwidatorów.

 • Jeśli ktoś z Twojej rodziny, przyjaciół lub znajomych miał wypadek lub stracił kogoś bliskiego w wypadku poleć naszą firmę lub pomóż mu skontaktować się z naszą kancelarią. Nagrodzimy Twoje polecenie i wypłacimy Ci nawet 1000 PLN.

Opinie klientów

Kilka spośród setek wypowiedzi naszych Klientów o naszej pracy

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu!

Aktualności